LEGION SÄÄNNÖT


Yleistä 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on LEGIO OSTIENSIS ry ja kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston oikeustieteitä opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää oikeudellisten asioiden harrastusta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, ajanvietto-, keskustelu- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla.

3 § JÄSENMAKSU

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa varsinaisilta jäseniltään ja kannattajajäseniltään jäsenmaksua, joka on yhdistyksen kokouksen määräämä summa. Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun liittyessään jäseneksi ja jäsenyys on elinikäinen.

Jäsenetuihin kuuluvat kirja- ja lehtialennukset ovat kuitenkin sidottuja jäsenen opinto- tai jatko-opinto-oikeuteen Itä-Suomen yliopistossa.

Siirtymäsäännös:

Sääntömuutos tulee voimaan 1.8.2006 alkaen ja yhdistyksen jo olemassa olevat jäsenet katsotaan kuuluvuksi elinikäiseen jäsenyyteen aiempien jäsenmaksujen kautta.

4 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Jäsenet

5 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Itä-Suomen yliopistossa  yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksen  pääaineopiskelija, pois lukien ainoastaan oikeusnotaarin tutkintoa ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittava opiskelija. Lisäksi voidaan hyväksyä oikeustieteiden laitoksella kansainvälisessä maisteriohjelmassa oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittava opiskelija. Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita.

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yhdistyksen hallituksen kannattajajäseneksi hyväksymä luonnollinen tai juridinen henkilö.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi oikeustieteiden alalla ansioituneen henkilön, joka on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

6 § JÄSENLUETTELO

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

7 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Sen, joka haluaa yhdistyksen jäseneksi, tulee ilmoittaa pyrkimyksistään yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tapahtuu seitsemän (7) vuorokauden kuluessa eroilmoituksen tekemisestä.

Erotessaan jäsen menettää jäsenelle kuuluvat jäsenoikeudet.

9 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan 2/3 äänten enemmistöllä, jos jäsen

1) on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut;

2) on menettelyllään, käytöksellään tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

10 § EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiasta äänestettäessä.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa.

Yhdistyksen kokous

11 § YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräinen kokous.

Syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa.

12 § KUTSUMINEN

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Milloin yhdistyksen jäsenet ovat vaatineet yhdistyksen kokousta kutsuttavaksi koolle, on hallituksen kutsuttava kokous koolle vähintään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja niissä on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

13 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kokouksen avaa kokoonkutsujana hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtaja.

14 § JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Yhdistyksen kokouksessa on jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen puhe-, esitys- ja äänioikeutettu sekä vaalikelpoinen.

Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa hyväksyä yhdistykselle äänestys- ja vaalijärjestyksen, hallituksen johtosäännön sekä johtosäännön kullekin hallituksen jäsenelle. Äänestys- ja vaalijärjestyksen sekä johtosääntöjen hyväksymisestä ja niiden muuttamisesta päättää kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

15 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat;

1) valita yhdistykselle hallitus ja hallituksen jäsenistä puheenjohtaja seuraavan kalenterivuoden ajaksi;

2) valita kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat;

3) hyväksyä hallituksen esityksestä toimintasuunnitelma;

4) hyväksyä hallituksen esityksestä talousarvio;

5) päättää uusista kunniajäsenistä hallituksen niin esittäessä; sekä

6) käsitellä muut esille tulevat asiat.

16 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat;

1) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta tilintarkastajien lausunnon kuultuaan;

2) hyväksyä toimintakertomus hallituksen esityksestä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä;

3) päättää varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta; sekä

4) käsitellä muut esille tulevat asiat.

17 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan tarvetta.

Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle aina, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

18 § ESTEELLISYYS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Jäsen ei saa päättää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisistä sopimuksista tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on määrätty tai annettu hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, milloin asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

19 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei erikseen näissä säännöissä muualla mainita;

1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa; sekä

3) yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa ja purkamisessa tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

20 § PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat, joita on oltava ainakin kaksi.

Pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen ilmoitustaululle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja ne on oltava nähtävänä vähintään neljä (4) vuorokautta.

Hallitus

21 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, jossa on vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Syyskokous valitsee vaalilla hallituksen jäsenistä puheenjohtajan.

Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.

Hallitus päättää itse työnjaostaan.

22 § KUTSUMINEN

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä siten, kun hallitus järjestäytymiskokouksessaa n päättää.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

23 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen

jäsenistä on läsnä.

24 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on;

1) tehdä yhdistyksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, sekä muutoinkin edustaa yhdistystä;

2) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja päättää hallituksen muusta työnjaosta;

3) perustaa tarvittaessa avukseen asioiden valmistelua tai toimeenpanoa varten työryhmiä;

4) valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle sääntöjen edellyttämät asiat, lukuunottamatta hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalia ja hallituksen erottamista;

Hallitus voi saattaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on yhdistyksen toiminnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

25 § ESTEELLISYYS

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

26 § PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen ilmoitustaululle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja niiden on oltava nähtävänä vähintään neljä (4) vuorokautta.

27 § HALLITUKSEN VAIHTAMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

Mikäli hallitus tai hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi hallitus tai sen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että hallitus tai sen jäsen jatkaa tehtävässään kunnes uusi hallitus tai sen jäsen on valittu.

Erilaisia määräyksiä

28 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutospäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

29 § NIMENKIRJOITTAMINEN

Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä sekä rahastonhoitajalla, aina kahdella yhdessä. Kuitenkin siten, että toinen nimenkirjoittajista on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

30 § TILINKÄYTTÖOIKEUS

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

Yhdistyksen laskut hyväksyy joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Laskuista tulee tehdä selvitys hallituksen kokouksessa.

31 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous.

Päätös purkautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi ovat yhdistyksen varat käytettävä oikeudellisen kirjallisuuden tai muun oikeudellisen opetukseen tai tutkimukseen liittyvän kirjallisuuden hankkimiseen Itä-Suomen yliopistolle.

Varojen käyttämisestä tämän säännön nojalla päättää yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous.

32 § YHDISTYKSEN TUNNUS

Yhdistyksen tunnuksesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös tunnuksen valitsemisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Ehdotukset yhdistyksen tunnukseksi tai tunnuksen vaihtamiseksi on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Muut säädökset

33 § YHDISTYSLAKI

Niiltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säädöksiä.


Legio Ostiensis ry:n merkkiohjesääntö

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.9.2021.

Yleistä

1 § Tässä ohjesäännössä säädetään ainejärjestö Legio Ostiensis ry:n ansiomerkin myöntämisen perusteista ja käytännöistä sekä järjestönauhan käytöstä.

2 § Yhdistyksellä on käytössä ansiomerkki, järjestönauha ja hallitusmitali.

Yhdistyksen myöntämä ansiomerkki

3 § Ansiomerkin myöntämisestä ja myönnettävien ansiomerkkien määrästä päättää yhdistyksen hallitus. Ansiomerkki myönnetään yhdistyksen hallituksen enemmistön päätöksellä.

4 § Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansioituneesti toiminut yhdistyksen hyväksi tai edistänyt sen tarkoitusta. Yhdistyksen jäsenet voivat perustellen tehdä hallitukselle esityksiä palkittavaksi henkilöksi. Ansioituneeksi legiolaiseksi nimittämisen perusteena voi olla esimerkiksi:

− Henkilö on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen kehittymistä parempaan suuntaan ja lisännyt sen positiivista ja arvokasta tunnettavuutta merkittävällä tavalla.

− Henkilö on kantanut erittäin painavaksi katsottua vastuuta harteillaan yhdistyksen yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisäämistä edistävien tilaisuuksien järjestämisessä.

− Henkilö on luottamustehtävissään tehnyt ahkeraa ja kunnianhimoista edunvalvontatyötä julkisoikeuden pääaineopiskelijoiden sekä muiden oikeustieteiden laitoksen opiskelijoiden hyväksi.

5 § Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan yhdistyksen vuosijuhlassa tai hallituksen päätöksestä muussa tilaisuudessa. Ansiomerkkien luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

6 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä kirjaa ansiomerkkien saajista ja myöntämisajankohdasta. Myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava.

7 § Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan kerran.

8 § Ansiomerkkiä käytetään akateemisissa juhlissa sekä muissa merkin arvolle sopivissa tilaisuuksissa tai yhdistyksen omissa pukujuhlissa. Ansiomerkkiä kannetaan ainejärjestön juhlanauhassa, puvun rintataskun käänteessä tai puvun vasemmassa miehustassa.

9 § Ansiomerkki on väriltään kultainen ja mitoiltaan 20 mm leveä ja 15 mm korkea. Ansiomerkissä on kuvattuna Legio Ostiensis ry:n logo.

Yhdistyksen järjestönauha

10 § Yhdistyksellä on käytössä järjestönauha, jota käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa.

11 § Järjestönauha on 25 mm leveä nauha, joka on symmetrinen keskiviivan suhteen. Nauhassa on viisi 5 mm leveää raitaa siten, että reunimmaisena on viininpunainen, tästä seuraavana kullankeltainen ja keskellä valkoinen raita.

12 § Jokaisella Legio Ostiensis ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa järjestönauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus on yhdistyksen jäsenyyden tavoin elinikäinen. Järjestönauhan luovuttamisesta ulkopuoliselle päättää yhdistyksen hallitus.

13 § Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle kyljelle tai ruusukkeena vasemmassa rinnuksessa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla, kun taas arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

14 § Käytettäessä nauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.

15 § Käytettäessä nauhaa yhdessä ylioppilaskuntanauhan tai muiden järjestönauhojen kanssa tulee Legio Ostiensis ry:n nauhan kulkea ylimpänä, jos kyseessä on Legio Ostiensis ry:n tilaisuus.

Hallitusmitali

16 § Hallitusmitali myönnetään kaikille Legio Ostiensis ry:n hallituksessa toimiville henkilöille heidän hallituskautensa alussa. Mitali voidaan myöntää yhdelle henkilölle ainoastaan kerran, vaikka hän toimisi useissa eri Legio Ostiensis ry:n hallituksissa.

17 § Hallitusmitalia käytetään akateemisissa juhlissa sekä muissa merkin arvolle sopivissa tilaisuuksissa tai yhdistyksen omissa pukujuhlissa. Hallitusmitalia kannetaan puvun rintataskun käänteessä tai puvun vasemmassa rinnuksessa, mahdollisen järjestönauharuusukkeen alapuolella.

18 § Hallitusmitali on viininpunaisesta nauhasta roikkuva mitali, jossa on kuvattu Legio Ostiensis ry:n logo. Hallitusmitalin halkaisija on 30 mm ja nauhan pituus 80 mm. 

Mobirise
Legio Ostiensis ry 

Posti
Itä-Suomen yliopisto/oikeustieteet
PL 111
80101 Joensuu
Y-tunnus: 1776916-6

Legion toimisto on Haltia-rakennuksen 2. kerroksessa, huoneessa 212

Toimistopäivystykset

Legio somessa

Tsekkaa kuvat ja uutiset Twitteristä ja Facebookista sekä Instagramista!  

Yhteydenottolomake

The website was designed with Mobirise